IN MEMORIAM

Herbály István

lelkipásztor


1893 - 1926

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! Sarkcsillag a négy égtáj felől! Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

 

Az orosházi templom felszentelésének 100. évfordulójára készülve találtam a régi iratok között egy cikket a fiatalon elhunyt káplánról, Herbály Istvánról. Mivel Endrődön is szolgált, és hogy teljesen feledésbe ne merüljön, közreadom a Városunk olvasóinak ezt az írást.

Pap volt Krisztus szíve szerint. Akik ismerték, mindnyájan értékelték. Lelkét áthatotta a megtalált igazság, amelyet keresett és nem születése szerint örökölt. Eszménye mellett kitartott mindenkor és nem volt szenvedés, amely megtántoríthatta volna lelki erejében. Becsületes életfelfogása csak az emberi tudás tehetetlenségét látta és megkapó lelki erővel viselte azt a kórt, amely törékeny szervezetével oly sok időn keresztül viaskodott.
Nagyszerű zenei tudása a harmonikus életre tanította meg a jellem kialakításában, amelyhez nem fért még az alacsony gyanúsítás sem.
Herbály István 1893. december 14-én született Mezőtúron. Középiskoláinak elvégzésével a papi pályára lépett és 1916. június 17-én szentelte a nagyváradi egyházmegye papjává gróf Széchenyi Miklós áldott emlékű püspökünk.
Az ifjú pap az egyházmegye egységében legnagyobb egyházközségében, Endrődön kezdi meg az Úr szőlőjében magasztos munkáját és a lelkeknek fáradhatatlan munkása lett. A jó hívek meg­ szeretik a komoly papot, akinek a lelkiismeretesen végzett lelkipásztori teendők mellett volt ideje a nemes önképzés paphoz méltó foglalkozására is. Endrődről nemsokára Szarvasra kerül, ahol nemcsak főnökének meleg szeretetét nyeri meg papi buzgóságával, hanem a sok nemes vonásáról ismert gróf Bolza kegyúri családnak a becsülését is a hívek ragaszkodásával együtt. Itt szerzi meg hittanári és énektanár oklevelét is. Orosházán 1923 szeptemberében szerveztetett a külön hitoktatói állás. És erre a fontos állásra Herbály Istvánt szemelte ki az egyházmegyei főhatóság. A legodaadóbb szeretettel kezdte meg új állásában a munkát, sajnos azonban már ekkor küzdenie kellett megtámadott szervezetével is. Tanítványainak szeretetét és bizalmas ragaszkodását hamar megszerezte. Az iskolai évet azonban már nem fejezhette be, mert a kora tavaszi időkben egész hevességgel támadja meg a betegség. Ennek következményeként kerül Debrecenbe a szanatóriumba, majd pedig 1924 nyarán ideiglenes nyugdíjaztatásba, amikor aztán a jó édesanya gondos ápolása mellé kerül. Két esztendeig szenvedte a súlyos betegséget és két esztendő kínja sem volt képes megingatni egy pillanatra sem hitében, amellyel mindig a halálra készült. Bámulatos lelki erejét jellemzi, hogy végső napjaiban ő maga írta meg gyászjelentését is.
Május 18-án költözött emelkedett papi lelke isteni mesteréhez. Május 20-án délután Mezőtúron óriási részvét kísérte utolsó földi útjára. Endrődről és Szarvasról nagy számmal jöttek a jó hívek temetésére. A temetést Molnár János orosházi apátplébános végezte teljes papi segédlettel. Az egyházi énekeket a papságból alakult énekkar énekelte megrázó erővel s a háznál Fetzer József szarvasi plébános, pápai kamarás vett az egyházmegye papsága nevében meghatott szavakkal búcsút a paptest­ vértől. A temetési szertartásban részt vettek: Hanusz Zoltán mezőtúri plébános, Baranyi László mezőtúri káplán, dr. Dunay Alajos c. kanonok, békésszentandrási esperesplébános, Csernus Mihály endrődi apátplébános, Gáspár István mezőberényi plébános, szentszéki ülnök, Csernai Géza gyomai plébános, Kompasz Árpád debreceni árvaházi igazgató, Buday Tibor nagyszénási h. lelkész, Timár Gyula békéscsabai, Libor István orosházi hitoktatók, Takácsy Dénes és Steib János gyulai, Borbás Pál békéscsabai, Iványi György és Süle József endrődi, Rózsa Jenő szarvasi káplánok.
A Herbály család házának hatalmas udvarát betöltötte a nagyszámú közönség. A masszív érckoporsót paptársai emelték a gyászkocsira és vitték a temetőben a sírhoz. Takácsy Dénes gyászéneke sok könnyet csalt a résztvevők szemeibe. A mezőtúri tekintélyes Herbály család sírboltjába helyezték nyugalomra az elhunytat. Benne a nagyváradi egyházmegye tisztaéletű papját, lelkiismeretes buzgóságú lelki pásztorát, alapos képzettségű tagját veszítette el.
Legyen jutalma Jézusa, akinek egész életét feláldozta. Miként gyászjelentésén megírta: Jézus szentséges Szíve, légy menedéke!

Molnár János
orosházi apátplébános

 

Életrajzi adatai a Nagyváradi Egyházmegye 2022-ben megjelent évkönyvéből. Szerkesztette mons. Fodor József:

HERBÁLY ISTVÁN
Született: 1893. december 12.
Pappá szentelve: Nagyvárad, 1916. június 17. SER gróf
Széchényi Miklós nagyváradi megyés püspök szentelte.
Állomáshelyei:
Endrőd – káplán.
Várad-Olaszi – káplán, 1917. május 1.
Békéscsaba – káplán, 1917. szeptember 15.
Endrőd – káplán, 1918. június 9.
Szarvas – káplán, 1919. február 10.
Zenetanár középiskolákban.
Orosháza – hitoktató, 1923. december 1.
Békés – káplán, 1924. július 1.
Meghalt Mezőtúron, 1926. május 18-án.

közreadta:
Iványi László
orosházi esperesplébános

Frissítve: 2023-09-01