Nagyboldogasszony napja, Endrőd 1866.

ENDRŐD, (Békés vm.) aug. 15. Nagy-Boldog-Aszszony napja reánk nézve ez évben kétszeresen ünnep vala ; — először mint országos ünnep ; másodszor azért nekünk endrődieknek, mert e mai napon avattatok föl kívül-belül ízléssel és gazdagon megújított templomunk ; az alföld délibábos rónáin terült nagy községek egyik legszebb, legnagyobb s idomzására a romantikus stílt igazán képviselő, gazdagon aranyozott sugármagas tornyú temploma.
Százezerszer megújult hálafohászunk repül vala ma az égbe az Istenhez, ki az ő endrődi, 1826-ik év óta alig-alig újított templomára általunk fényt hintett, mely templom immár valóban méltóképen neveztetik istenházának; s mindnyájunk szent örömére avattaték föl ft. Schiefner Ede ur, helybeli plébános által.
Bárha életünket ez idö szerint inség s keserv tépik, mégis megteszszük vala azt, amit kell tennünk, mivelhogy szeretjük az Istent, s szeretvén őt, kedveljük temploma méltó ékességét. Tudjuk, hogy csak igy vagyunk méltó unokái a szenteknek, hogyha hitéletünk gyümölcsöző.
Endrőd lakosai íme megmutatták lelkesítő s vonzó tanulságául mindez ország katholikusainak, hogy ők nem tartoznak azokhoz, kik azt tartják, hogy nem is lehet nevelt és művelt ember, hogyha vallásos. — Mi nem akartuk bevárni, hogy fejünkről letépjék a szent őseinktől öröklött koszorút! — — De mindezért, Istené levén a hála és dicsőség. —ft. Schiefner Ede plébános úr nyerje meg Isten- és emberektől az elismerést és szeretetet! — ki e viszontagságos év daczára a rövid nyári hónapok alatt az időt jól felosztva, választva és használva, hatályosan szólva és írva, hatásosan szónokolva s nyájának példás tettei által áldozatkészségét — 5000 o. ért. erejéig fokozva, művét Isten és embereknek tetszőleg befejezte.
A nyilvánosság teréni elismerést érdemelnek i. cz. Fischer Károly festész ur közvetlenül, i. cz. Priegl György aradi tükörgyár-tulajdonos közvetve, kik mint vállalkozók a templom festészi és aranyozási diszitését oly dúsan és ízletesen eszközlék. T. c. Wieden György aradi lakos ez utóbbi tekintetben ajánlható különösen mint aranyozó, ki mint P. Gy. ur kiküldöttje, a várakozásnak mind kiküldője, mind pedig a község részére igen-igen megfelelt.
T. cz. Prónay József ur, építész a legmelegebb elismerést érdemli e község részéről, kinek szíves és jó tanácsa eredményező egy részben örömünknek és áldozatkészségünknek ezen szép gyümölcsét. Jó lélekkel ajánlható ő figyelmébe az alföldi vidék lelkészeinek és elöljáróinak mint szakértő építész és becsületes jellemű magyar ember.

Balla Mátyás

Megjelent a Religio kath. egyházi s irodalmi folyóirat
1866. évi 18. számában a 141. oldalon
(közreadta: Hegedűs Bence)

 

Frissítve: 2023-05-01