A 2024. év április 25-én, a szokott időben megtartott Képviselő-testületi ülésen 21 napirendi pont került megtárgyalásra.
Felülvizsgálatra került több helyi rendeletünk is, melynek oka, hogy május 1. napjával lép hatályba a felülvizsgált és aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzat és utasítás. (SZMSZ) Ennek felülvizsgálata teszi szükségessé a testületi ülések előkészítésével foglalkozó részek pontosítását. A normaszöveg aktualizálásra került, melyet a Képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott.
A városi címer és zászló használatáról szóló 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet gyakorlati alkalmazása közben vált szükségessé a normaszöveg módosítás.
A normaszöveg módosításával a gazdasági és a reklám célú felhasználás eltérő szabályozása került pontosításra, így egyértelművé vált, hogy melyek azok, amelyek csak gazdasági, vagy csak reklám célú felhasználásra vonatkoznak.
A magánerős lakossági út- és közútépítések szervezéséről és támogatásáról szóló 20/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít a helyi lakosoknak, hogy lakókörnyezetükkel összefogva, a beruházásokhoz lakossági önerő biztosítása mellett- az önkormányzat segítséget nyújtson. Lehetővé teszi a rendelet azt is, hogy fejlesztési javaslattal éljenek a Képviselő-testület felé. Az 1990-2000-es években ilyen összefogással valósult meg a szennyvízhálózat rendszerünk nagy része, valamint 2016-ban Öregszőlőben három utca építése.
A hatályban lévő rendelet értelmében minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a kérelmet, melyről a Képviselő-testület hoz döntést.
A rendelet alapján ivóvízvezeték építésnél 20%-os, a szennyvízcsatorna építésnél 60%-os, elektromos energiahálózat estében 20%-os, míg útépítés esetében 80%-os az önkormányzati támogatás mértéke.
Fontos kiemelni, hogy a társulás akkor tud eredményesen pályázni, ha a lakóközösség 67%-a csatlakozni kíván a közműfejlesztő társuláshoz, és megfizetik a szükséges összeget. A többi lakos ebben az esetben kötelezhető a hozzájárulás elfogadásához.
A település környezetében található üdülőövezetek egyre frekventáltabbá válnak, így a közlekedés kérdése is egyre gyakoribb problémát vet fel. Az önkormányzat ugyan biztosítja az arra pályázóknak a Környezetvédelmi Alapból elkülönített támogatást, de ennek összegéből nem lehet megvalósítani az útépítést, ez inkább csak az utak járhatóbbá tételére ad lehetőség. Mivel az üdülőövezetben található ingatlanok többségében nem lakóingatlanná vannak nyilvánítva, így az útépítés kapcsán más szabályozás alkalmazása válik szükségessé. Az útépítés tekintetében az üdülő területeken 50%-os önkormányzati támogatás mellett valósítható meg a fejlesztés.
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és elfogadta az útfejlesztésre vonatkozó projektet.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2023. december havi ülésén hozott határozatában kifejezte azon szándékát, hogy a nem önkormányzat által ellátott, de településünkön végzett állami feladatok vonatkozásában az ellátó szervezetek – egészségügy, oktatás, hulladékgazdálkodás, útfenntartás, helyi közösségi közlekedés — meghatározott időközönként számoljanak be az általuk ellátott feladatról a Képviselő-testületnek.
Városunkban a hulladékgazdálkodási szolgáltatást 2023. július 1. napjától a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. végzi, mely a kérésnek megfelelően benyújtotta beszámolóját a Képviselő-testület felé.
A beszámolóból megtudhattuk, hogy a szolgáltatás átvételekor a MOHU-val kötött megállapodás alapján végzi a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat.
Személyi és tárgyi feltételei a megállapodásnak megfelelően adottak. A koncessziós rendszerre történő átállás egyik jelentős változása, hogy a begyűjtött hulladék eltérő végpontokba kerül beszállításra.
A Kft. ügyfélkapcsolati irodája: TAPPE Kft. közreműködésével:
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. hétfő 8.00-12.30 h között, csütörtök: 8.00-15.30 h között.
Feladata: információ és segítségnyújtás elsősorban a tulajdonosváltás, valamint számlázással kapcsolatos ügyintézésben.
Városunkban a kommunális hulladék gyűjtése 4 körzetben történik hétfőtől csütörtökig. Az edényzet kapacitását meghaladó többlethulladék kizárólag emblémázott, 120 literes zsák igénylésével kerül elszállításra, amelyért eseti közszolgáltatási díj kerül kiszámlázásra.
Szelektív hulladék gyűjtéséhez külön, ingyen igénybe vehető edényzet van biztosítva, melyért a szolgáltató házhoz megy.
A zöld hulladék gyűjtése településünkön, két módon valósul meg.
-Házhoz menő gyűjtéssel
-Gyüjtőponton történő gyűjtéssel a gyomaendrődi hulladékgyűjtő udvarban
A gyűjtési gyakoriság az EMMI által meghatározott rendelet szerint történik.
Üveg, öblösüveg, hulladékgyűjtés
Az üveghulladék gyűjtése szelektív szigeteken történik, mivel ennek kezelését a válogatótechnológia nem tudja kezelni. Az üveggyűjtés a hulladékudvarban is lehetséges.
Lom hulladékgyűjtés
Városunkban évente 2 alkalommal, meghirdetett időpontban házhoz menő gyűjtési móddal kerül sor. A lomtalanítás alkalmával figyelembe kell venni, hogy a szállítók kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe.

Lomtalanításkor kirakható Nem kerül elszállításra
bútorok, ablakkeret üveg nélkül, kerítés, linóleum padló, kerti bútor, textíliák, matrac szétvágva és összetekerve, szőnyeg kötegelt állapotban, hordó üres állapotban, virágtartó, gyerekjátékok, műanyag medence kommunális hulladék, üveg, papír, műanyag, fémhulladék, zöldhulladék, építési törmelék, bontásból származó hulladék, fémből készült tárgyak, fénycső, gyógyszerhulladék, elektromos háztartási eszköz, gumiabroncsok, veszélyes hulladék (akkumlátor, festék, hígító, fáradt olaj, növényvédőszer, szárazelem, fólia, sütőolaj, sütőzsiradék

 
A fentieken túl, a lakosságnak lehetősége van a hulladékudvarban díjmentesen elhelyezni a tájékoztatóban szereplő hulladékfajtákat, illetve zöldhulladékot.
Hulladékudvar címe: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. (Ipari parkban)
A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul vette.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Frissítve: 2024-05-01