2023. február havában kettő testületi ülésre is sor került, mivel a települések költségvetését a törvény értelmében minden év február közepéig meg kell alkotni és el kell fogadni a Képviselő-testületnek.
A Gyomaendrőd Város költségvetésének elfogadására február 15-én került sor, melynek megvitatása két fordulóban történt, illetve megelőzte egy összevont bizottsági ülés is.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadott el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évi költségvetés előkészítése is a költségvetési koncepció összeállításával indult. A koncepció készítése során azzal szembesült a Képviselő – testület, hogy az energiaárak növekedése miatt mintegy 300 millió forintos hiánnyal néz szembe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 454/2022. (XII. 22.) Gye. Kt. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. A koncepció tárgyalása során a Képviselő-testület 10 olyan döntést hozott, melyek nagyrészt a költségvetési hiány csökkentését szolgálják. Ezen döntéseket a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet I. fordulóra beterjesztett anyagának összeállításánál figyelembe vettük. A költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület két fordulóban tárgyalta. Az első fordulós tárgyalást megelőzően 2023. január 16-án és 17-én megtörtént az önkormányzati intézmények vezetőivel és gazdasági társaságaink ügyvezetőivel a 2023. évi költségvetés egyeztetése.
Az I. fordulóra beterjesztett anyagot a Képviselő-testület alkalmasnak ítélte arra, hogy a II. fordulós tárgyalás alapját képezze. A Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésén 21 olyan döntést hozott, melyek jelen ülésre beterjesztett anyag összeállításánál figyelembevételre és a rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek. A költségvetési koncepció 2022. decemberi tárgyalását követően az alábbi központi döntések születtek, melyek a rendelet-tervezet összeállításánál figyelembevételre kerültek:
1. A miniszterek meghozták döntésüket a bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről: 12.038.000 Ft. Ezen összeg 2.936.000 Ft-tal magasabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési támogatási összeg.
2. A miniszterek meghozták döntésüket a szakosított ellátás üzemeltetési támogatás összegéről: 80.648.284 Ft. Ezen összeg 63.698.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési támogatási összeg.
3. A miniszterek meghozták döntésüket az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összegéről: 54.793.438 Ft. Ezen összeg 24.468.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési támogatási összeg.
4. Ismertté vált a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatási összege: 51.316.000 Ft. Ezen összeg 21.617.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált támogatási összeg.
5. 2023. január 2-án döntés (Gulyás Gergely miniszter részéről) született a 10.000 lakos feletti önkormányzatokat megillető energiaáremelkedés miatti támogatás összegéről. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletébe új jogcímként kerül beépítésre ezen támogatási jogcím. Gyomaendrődöt ezen a jogcímen megillető támogatás összege: 194.884.155 Ft. Jelen pillanatban még nem áll rendelkezésre arra vonatkozó konkrét információ, hogy ez a támogatás mely feladatoknál használható fel.
6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 10.981.024 Ft összegű támogatás lett közölve.
7. Az óvodapedagógusokat megillető ágazati szakmai pótlék mértéke 20%-ról 32%-ra emelkedett.
A költségvetési rendelet tervezet összeállításánál a 232.000 Ft összegű minimálbérrel és a 296.400 Ft összegű garantált bérminimummal számoltunk. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk és csökkentettük a kiadásokat.

Összegezve az elmúlt három hónap történéseit elmondható, hogy nagyon nehéz helyzetből indult Önkormányzatunk. Mely nehéz helyzetet több intézkedéssel próbálta enyhíteni. Decemberben még úgy tűnt, hogy nem tudunk támogatást adni a civil szervezeteknek, hogy nem lesznek városi rendezvények. Januárban azonban, köszönhetően a Magyar Kormány közel 200 milliós, a rezsiköltségekhez kapcsolódó támogatásának, enyhültek a gondjaink. Így is egy nagyon kiélezett és feszes gazdálkodást kell megvalósítanunk ebben az évben, de tarthatónak tűnnek a számaink.
Toldi Balázs
polgármester

 

A február 23-i nyílt képviselő-testületi ülésen 25 napirendi pont, míg a zárt ülésen 2 napirendi pont került megtárgyalásra.
Beszámolók kerültek bemutatásra és elfogadásra. Ezzel az intézmények vezetői Dr. Szonda István mbv, valamint Dinyáné Bánfi Ibolya eleget tettek beszámolói kötelezettségüknek. A Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház, a Határ Győző Városi Könyvtár 2022. évi működéséről a 2023. évi munkaterv beterjesztéséről, valamint a Tímár Máté fiókkönyvtár bezárása miatt az Alapító okiratban bekövetkezett változás az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán is átvezetésre került, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.
Olvashatott a Képviselő-testület a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság 2022. évben végzett tevékenységéről, illetve megismerhette a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2022. évi lakásgazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, valamint a 2023. évre tervezett karbantartási munkák tételes kimutatásának listáját.
Tájékoztatót kaptunk a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2022. évi tevékenységéről, amelynek illetékességi területe öt településre terjed ki, illetve az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Gyomaendrődi Járáson túl kiterjed a Szarvasi és Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területére is.
A beszámolóból megtudhattuk, hogy az elmúlt tíz évben a területi közigazgatás teljes átalakuláson ment keresztül, melynek eredményeként egységes, kiszámítható, professzionális közigazgatás fenntartásán dolgozik valamennyi járási hivatal, amely ma már nem a hatóság és az állampolgár alá-fölérendeltségét feltételező rendszert, hanem az ügyfelek igényei szerinti és őket kiszolgáló pontos és felelős feladatellátást jelent.
Megyeriné Csapó Ildikó a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke február 3-án benyújtotta támogatási igényét, amelyben a 2023. évre 2.240.000 Ft költséget tervezett, ami a Közgyűjtemény támogatásának célját szolgálja, valamint biztosítja az épület állagmegóvását, a kortárs művészek kiállítási lehetőségeit, a Corini és Vidovszky gyűjtemény, valamint az emlékszoba tárgyainak elhelyezését, ezek állandó gyarapítását és állagmegóvását. A Képviselő-testület elfogadta a kérelmet és javasolta annak támogatását.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóság nevében Omiliák Csaba tűzoltóparancsnok azzal a kéréssel fordult városunk Önkormányzatához, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartáshoz a korábbi évek szerinti, jó együttműködési gyakorlatot követve támogassa ez évben is az önkormányzati tűzoltóságot 2.500.000 Ft összegben. A Képviselő-testület megvitatta és biztosítja a kért összeget a tűzoltóság számára.
Elfogadta és megszavazta a Képviselő-testület a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft vezetőjének, Dinya Józsefnek kérelmét, amelyben javaslatot tett a Gyomaendrőd Város Köztemetőinek fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási díjtételeinek módosítására. A rendelet hatályba lépése 2023. március 1. napja.

Megnevezés   Forint
Temető fenntartási hozzájárulás   2.800
Ravatalozó bérlet   24.000
hűtőszekrény/nap   4.000
Sírásás 1 személyes normál
1 személyes mélyített
Gyermek
Urna
19.000
27.000
8.000
8.000
Fedlap leemelés   5.700
Exhumálás   16.000-23.000
Sírhely megváltási díj Egyszemélyes normál 25 évre
Kétszemélyes normál 25 évre
Egyszemélyes mélyített 25 évre
Kétszemélyes mélyített 25 évre
14.500
29.000
19.000
38.000
Gyermeksírhely 25 évre   10.000
Urnasírhely 25 évre   10.000
Urnafülke 15 évre   19.000
Sírbolt Egyszemélyes 60 évre
Kétszemélyes 60 évre
Háromszemélyes 60 évre
72.000
104.000
144.000

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

A Képviselő-testület megállapodást kötött 2017 májusában a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap alapításáról. A kiadási feladatokat a Határ Győző Városi Könyvtár, a szerkesztési feladatokat Dinyáné Bánfi Ibolya látja el.
A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés első fordulós tárgyalása során kiadáscsökkentő intézkedéseket tervezett bevezetni, ezért a Gyomaendrődi Hírmondót nem papíralapon kívánta megjelentetni. A második fordulóra előkészített rendelet-tervezet a tartalékok között már tartalmazott 3.248 ezer Ft-ot a lap kiadásának biztosítására, de csökkentett megjelenéssel, lap- és oldalszámmal.
Dinyáné Bánfi Ibolya elkészítette „A Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztési alapelvei” című dokumentumot, melyben rögzítette, hogy a Gyomaendrődi Hírmondó Kiadójának elsődleges célja a város lakosságának közérdekű, objektív tájékoztatása. A Kiadó a Hírmondó szerkesztése során az Alapító által elfogadott szerkesztési alapelvek szerint jár el, amelyek az Önkormányzat, mint alapító jóváhagyását követően válnak hatályossá.
Dr.Schóber Ottó benyújtotta írásbeli kérelmét Gyomaendrőd Város Önkormányzatához a 2.számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének megváltoztatására, valamint ezáltal az önkormányzat és a Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozóan.
Dr. Schóber Ottó rendelési ideje a jelenlegi heti 15 óráról heti 20 órára módosul 2023. március 1. napjától.

Rendelési idő 2023. március 1. napjától óra
Hétfő 10.00-14.00
Kedd 08.30-12.30
Szerda 08.30-12.30
Csütörtök 08.30-12.30
Péntek 08.30-12.30

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a feladat-ellátási szerződés módosítását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. március 1-től csatlakozott a közfoglalkoztatási programmal a „Nemzeti Húsgalamb Programhoz”, melynek keretében 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával 250 pár húsgalamb tenyésztését vállalta. A tenyésztés elindítása a Belügyminisztérium által támogatott volt, mivel a külföldi piacokon jelentős kereslet kezdett kibontakozni. Gyomaendrődön egyébként is a galambtenyésztés komoly hagyományokkal rendelkezik, több egyesület is működik, így Hagyományőrző programként került megrendezésre 2022. évben is a nemzetközi galambkiállítás. A 2020-ban megvásárolt és jelentősen felújított Dobó utcai épületben 7 tartási ketrec lett kialakítva, melyben az állatok fészkelő szekrényben tudták kikölteni szaporulataikat.
2022. évben már problémák jelentkeztek a tenyésztés során, amelynek oka egyrészt a megemelkedett takarmány ára, másrészt az energiaár drasztikus megemelkedése, harmadrészt a bevételek nem jó irányba alakulása is befolyásolt a madárinfluenza megjelenésével. Ugyan az idei évre már sikerült komoly felvásárlót találni, de a megemelkedett tartási költségek mellett olyan magas értékesítési számot kellene produkálni (294 db/hó) amire a jelenlegi állomány nem képes. Ezen kívül bértámogatási nehézséggel is szembe kellene nézni, amelynek 100%-os finanszírozása nem lehetséges. A Belügyminisztériummal való egyeztetés után az a döntés született, hogy a húsgalamb tenyésztése megszüntetésre kerül, viszont az épület további hasznosítása a Járási Startmunka mintaprogram keretei közt marad.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Frissítve: 2023-03-02