2023. augusztus utolsó napján ülésezett a Képviselő-testület, ahol 28 napirendi pont nyílt ülés keretében, míg kettő zárt ülésen került megvitatásra.
Beszámolót olvashattak a képviselők az önkormányzat és intézményei 2023. évi első féléves gazdálkodásának alakulásáról.
2023. augusztus 11-én az önkormányzat főszámláján 581 millió Ft rendelkezésre álló forrás volt. A napi zavartalan működést biztosítva az Önkormányzat a vállalt kötelezettségeit, a jelenlegi gazdasági hatás kezelését a költségvetésbe betervezte.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője is van, amelyek befolyásolhatják a város pénzügyi helyzetét december 31-ig. Ezek közül néhány:
A szeptemberben esedékes adóbevételek, várható pályázatok önerejének alakulása, a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása, a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása, az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többletköltségek, váratlan események, amelyeket nem lehet kalkulálni. Az elkövetkező időszakban, mint eddig mindig, mind az önkormányzat, mind az intézményei a fegyelmezett gazdálkodást folytatják, hogy városunk pénzügyi likviditása, gazdálkodása biztosítva legyen. Mindegyik intézményről elmondható az időarányos teljesítés a kiadás és a bevételi oldalon egyaránt.
Az előterjesztést mindegyik bizottság megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek annak elfogadását.

Napirendi pontként szerepelt a vállalkozói bölcsődék önkormányzat általi támogatásának felülvizsgálata.
A Nonprofit Kft.-k fenntartásában a bölcsődék vezetői januárban kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, melyben a bölcsődés korú gyerekek után járó önkormányzati támogatás emelését kérték 10 000 Ft/hó/gyermek összegre.
Az önkormányzat és a bölcsődék között fennálló szerződés szerint (Gyermekliget Nonprofit Kft., Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. esetén) 2023. január 1-től a kft.-k bölcsődéi 7550 Ft /hó/gyermek, míg a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft esetében 7550 Ft/hó/gyermek + 1050 Ft /hó/ gyermek (a bérleti díj kompenzálása miatt) támogatásban részesül.
(Az önkormányzati bölcsőde részére nem szükséges támogatást nyújtani, mivel az állam által biztosított támogatások fedezik a költségeket.)
Képviselői javaslatra (Farkas Zoltánné) megkeresésre kerültek a bölcsődék fenntartói, amelyben egy olyan kimutatás benyújtásában kértük a segítségüket, amely bemutatja a kft. bevételeit, kiadásait, személyi állományát, személyi juttatásokat, dologi és rezsi költségeit. A Képviselő-testület ezen ismeret birtokában kívánta meghozni a kiegészítő támogatás összegéről szóló döntését. Az adatszolgáltatás lehetőségével a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. élt, míg a fent említett két kft.-től az a válasz érkezett, hogy a jelenlegi állami normatíva és az eddig megítélt önkormányzati támogatás elegendő a bölcsőde működtetéséhez.
A Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft benyújtott főkönyvi kivonata alapján a kiadások és bevételek különbözete a 2023. első féléves időszakra vonatkozóan 316. 820 Ft, amely indokolttá teszi a jelenlegi támogatás kiegészítését 2.200 Ft/hó/gyermek a 2023. január 1-től 6 hónapra. Ezen összeg a város szabadmaradvány terhére kerül megfinanszírozásra. A Képviselő-testület elfogadta és megszavazta a kiegészítő támogatást a bölcsődei működés első félévére.
Dr Macsári Judit háziorvos 2023. április 1. napjától gyermeke születése okán nem tudja ellátni háziorvosi tevékenységét. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a fent említett naptól 2023. július 31. napjáig négy háziorvost jelölt ki a feladat ellátására. A korábban kijelölt háziorvosok mindegyike vállalta a következő év július 31 napjáig az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítését havi rotációban. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően.
Meghosszabbításra került Dr. Nagy Éva (NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság) 3. számú felnőtt háziorvos 2017. augusztus 9-én kötött szerződése is, mivel az határozott időre, hat évre szólt. A jelen szerződést határozatlan időre kívánják megkötni a felek, melyet a Képviselő-testület megszavazott.
A Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a fekvőbeteg ellátó részlegben meghibásodott felvonó miatt. Kérésüket azzal indokolták, hogy a kft. gyomaendrődi betegeket is ellát, ezért ennek arányában városunk is járuljon hozzá a lift megjavításához. Az előzetes kalkuláció szerint a javítás költsége mintegy 15 millió forint, melynek lakosságarányosan kivetített támogatási összege városunk esetében 1. 290. 000 Ft-ot tesz ki. A szakbizottságok megtárgyalták az előterjesztést és forráshiányra hivatkozva nem javasolták a Képviselő-testületnek annak jóváhagyását.
Döntés született a „Gyomaendrőd a Körösök ölelése” védjegy használati szabályainak meghatározására is. Pályázat útján került elkészítésre a Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logója, melynek folytatása lett a védjegy –bejelentési kérelem benyújtása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. 2022. október 26. napján kelt Védjegyokiratban Gyomaendrőd a Körösök ölelése logót oltalomba vette. A védjegy értékének megóvása végett Védjegyszabályzat megalkotására került sor, melyet a Képviselő-testületnek el kell fogadni. A logó arculati kézikönyvének, használati szabályainak elkészítésében segítséget nyújtott a logó megalkotója is. (Escargo Hajója Kft.)
A szabályzat tervezetét mindhárom bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi Oktatási Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleménye az, hogy 10. 000 Ft+ÁFA összegben kerüljön meghatározásra a védjegy használat díja éves szinten, míg a többi bizottság ezt az összeget 25.000 Ft+ ÁFA /év összegben határozta meg. A képviselő-testület mindegyik döntési javaslatról szavazhatott, így a többségi szavazattal a 25.000 Ft+ÁFA /év összeg került elfogadásra.

Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2015-2020 időszakra szólt. Az új koncepció kidolgozására a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor, így a feladat háttérbe szorult. Az új koncepcióval kapcsolatos előkészítő feladatok már 2022-ben megkezdődtek, számos egyeztetés történt a kulturális intézmények vezetőivel és a képviselőkkel is.
Az itt kialakult elképzelések mentén Dinyáné Bánfi Ibolya és Dr. Szonda István intézményvezetők aktív tevékenysége eredményeként elkészült Gyomaendrőd város, a következő öt évre szóló kulturális koncepciója, amelyet a képviselő-testületnek el kell fogadni.
A kulturális intézmények vezetői ismertették a jelenlegi engedélyezett dolgozói és az optimális létszámot, amellyel a koncepcióban felvázolt feladatok elláthatók. Az előterjesztésben bemutatásra került az intézmények személyi kérdésére vonatkozó javaslata is.
A Képviselő-testület megismerte és elfogadta a Közművelődési Koncepciót.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képezi a belterületi Kisfok utca (6162 hrsz), Akác utca (6189 hrsz), és a Szélmalom utca 25 (6190 hrsz) beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok. A fent nevezett földterületek az Önkormányzat törzsvagyonát képezik, melyek forgalomképtelenek. Az ingatlanok közül a 6162, 6189 hrsz számú ingatlanokra építési tilalom van bejegyezve, melynek jogosultja Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Az ingatlanok több évtizede kaszálásra voltak kiadva a karbantartás fejében. Az elmúlt év decemberében Vári Zoltán jelezte az Önkormányzat felé, hogy szeretné megvásárolni a nevezett területeket. Mivel azok az árvízvédelmi töltés mellett találhatók, illetve a kaszálási jog még nem járt le, a Képviselő-testület nem hozott érdemi döntést a telekértékesítéssel kapcsolatban, hanem írásban bekérte a Körös-vidéki Vízügyi igazgatóság szakmai véleményét. A szakvélemény szerint a tulajdonjog átadását nem javasolták a jelenlegi tulajdonosnak.
A Képviselő-testület a 2023. júniusi ülésén döntött arról, hogy nyílt árverésen értékesíti az ingatlanokat. Az értékbecslésre független szakértő került felkérésre, aki az ingatlanok becsült forgalmi értékét az alábbiak szerint állapította meg:
6189 hrsz: 870 000 forint
6190 hrsz: 760 000 forint
6162 hrsz: 810 000 forint
Ezen ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi törvény alapján a 6162 hrsz-ú ingatlan kivételével mentes a forgalmi adó alól. A Képviselő-testület álláspontja nem egységes az eladást illetően, így 7 igen és 4 nem szavazattal döntött az értékbecslő szakvéleményében meghatározott árakon az ingatlan eladásáról. Az értékesítés nyílt árverésen fog megtörténni 2023. október 1-én 10 órakor az Önkormányzati Hivatal Vitéz Váry József termében. (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.) Egyéb információ a város honlapján www.gyomaendrod.hu oldalon, vagy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján olvasható.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Frissítve: 2023-09-01